Navigation
· Velkommen
· Om klubben
· Hvad er Taekwondo
· Hold og tider
· Klubbens trænere
· Pensum
· Nødværge §
· Vedtægter
· Indmeldelse
· Medlemsrabatter
· Downloads
· FAQ
· Debatforum
· Links
· Nyhedskategorier
· Kontakt
· Vores venner i Lyseng
· Visitors welcome
· Fotoalbum
· Klubreklame
· Søg
Besøgende
· Gæster online: 1

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 61
· Nyeste bruger: Alissatuyet
Log ind
Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
Seneste online
Pia 6 Uger
sigmundur 9 Uger
frank adel 12 Uger
henrik 24 Uger
Alissatuyet 28 Uger
Johnny 55 Uger
Vivian 76 Uger
krini18 80 Uger
Sina8220 82 Uger
admin 86 Uger
Vis flere...
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

07/05/2013 10:15
Den tror jeg Kristoffer kunne være interesseret i Pfft

24/04/2013 21:01
Jeg har en Adidas Grand Master Dobok der bortgivers gratis ved først til mølle. Størrelse 190 Mvh Johnny

02/02/2013 08:12
Held og lykke ved stævnet i dag. Giv den gas Shock

09/01/2013 22:04
Tak for træning idag http://www.youtub...9a
WdHIjMxw

02/12/2012 09:42
Tilllykke til alle 7 der bestod dan-gradueringen den 1. dec. 2012

01/12/2012 09:08
Held og lykke ved gradueringen idag til jer alle Grin

01/12/2012 08:40
Held og lykke til alle 7 der skal til dan-graduering i dag

25/11/2012 09:18
Held og lykke Eye til DM idag. Grin

11/11/2012 09:11
Hej Daniel Så er der dato på, datoen er netop valgt så du og de andre voksne danaspiranter har mulighed for at deltage, så håber du kan komme. Smile

10/11/2012 17:24
erhm.. det er alt sammen meget godt.. men DATO ?????

Vedtægter

Vedtægt for foreningen

LYSENG TAEKWONDO

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er LYSENG TAEKWONDO

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Og er en forening under Idrætsforeningen Lyseng.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er TAEKWONDO træning

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift:

Foreningens drift finansieres ved kontingent og kommunalt støtte.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer:

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest 2 måned efter, at der er rykket for det.

§ 5. Kontingent:

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen .

§ 6. Foreningens ledelse:

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i maj måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af foreningens regnskab

4) Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5) Indkomne forslag.

6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører

8) Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under 200000,- kr. pr. år. jf. § 10

9) Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage

i bestyrelsen med stemmeret.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen .

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad, opslag eller ved særskilt brev til de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 30 % medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer samt 1 suppleanter for en periode af 2 år og 2 medlemmer og 1 suppleanter for en periode af 1 år.

Op til 3 børn/unge under 18 år kan vælges af de unge selv som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt

2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt

3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Ved samlede tilskud på under 200000,- kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Århus Kommune foretager stikprøve kontrol.

Ved samlede tilskud på 200000,- kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 11. Tegningret:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Hæftelse:

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de tilstadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 1-3-2008

Århus Taekwondo


Brugerafstemning
Hvor meget er du villig til at betale for nyt klubtøj. hvis det er i god kvalitet (fx. et joggingsæt)?Du er nødt til at logge på for at stemme.
Sund livsstil sponsorer


Flg. firmaer har støttet Lyseng Taekwondo Klubs frugtordning

Guldsponsorer:
3xGuld, Højbjergklinikken
Plith Biler
Mestermaleren
Frank Skriver, vognmand
Flemming Povlsen, fodboldtræner
Danske Bank, Kridthøj Torv
Rema 1000, Oddervej
Sølvsponsorer:
Jytte Madsen
Netto, Rundhøj Torv
Kiwi Minipris, Kridthøjvej
Bronze sponsorer:
Pizza og Bøf, Oddervej
BoutiqueN, Skådecentret
Automester, Oddervej

Hvordan fungerer det?
Mediateket


I mediateket finder du lyd- og filmsekvenser der kan hjælpe dig med at lære taekwondo

Lær grundteknikker
Lær taegeuk
Lær hanbon kiereugi
Lær sambon kiereugi
Lær hosinsul
Pensum


Udtale

Stævner
Opvisninger

Debatemner
Nyeste emne
· OL i teakwondo
· Sommer ferie træning
· Træning i sommerferien!
· Løbetræning i Julefe...
· Løbetræning i efterå...
Mest aktive emner
· Træning i sommerf... [7]
· OL i teakwondo [1]
· Sommer ferie træning [0]
· Løbetræning i Jul... [0]
· Løbetræning i eft... [0]
Kloge ord

Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gør og jeg forstår.
Konfutse, kinesisk filosof

Foreslå nogle kloge ord

Siden dannet på: 0.22 sekunder 771,983 Unikke besøg siden 23.05.2010